Prirodoslovni muzej Slovenije   Kustodiat za nevretenčarje
  Invertebrate Department
listiNazaj


Imenik slovenskih imen nevretenčarjev
Slovene Vernacular Names of Invertebrates
Seznam vnešene literature - List of literature

Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije

Richter M. 2005: Naše morje: okolja in živi svet Tržaškega zaliva.- Sijart, Piran

Heiko B. [prevod Sivec I., Lovka M., Kurillo J.] 1999: Naše in srednjeevropske žuželke.- Založba Narava

Grad J., Gogala A., Kozmus P., Jenič A., Bevk D. 2010: Pomembni in ogroženi opraševalci: čmrlji v Sloveniji.- Čebelarska zveza Slovenije

Geister, I. 1999: Seznam slovenskih imen kačjih pastirjev (Odonata).- Exuviae 5/1: 1-5

Novak T., Slana Novak L. 1995: Suhe južine Pohorja.- Proteus, 57(9-10): 362-363

Verovnik R. 2010: Seznam vrst dnevnih metuljev v Sloveniji.- Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, http://metulji.biologija.org/?q=sl/node/74

Kurillo J. 1992: Metulji Slovenije: priročnik za prepoznavanje in opazovanje naših metuljev.- Državna založba Slovenije

Polak S. 2009: Metulji Notranjske in Primorske: slikovni priročnik za določanje dnevnih metuljv v naravi.- Postojna: Notranjski muzej; Cerknica: Notranjski regijski park

Kopp V., Bischoff S., Hofmann H., Kopp U., Lang A. [prevod Aljančič M., Gregori J., Andoljšek E., Kurillo J., Lovka M., Hönigsfeld Adamič M., Sivec I.] 2008: Novi veliki leksikon živali: več kot 1000 upodobitev.- Založba Narava

Garms H., Borm L., von Frisch O., Schaller F., Eigner W. [prevod Aljančič M., Bole J., Budihna A., Geister I., Hafner M., Polenec A., Vovk J.] 1977: Živalstvo Evrope: Priročnik za določanje živalskih vrst.- Založba Mladinska knjiga, Ljubljana

Klots A.B., Klots E.B. [prevod Gogala M.] 1970: Ilustrirana enciklopedija živali: žuželke.- Mladinska knjiga, Ljubljana, 356 str.

Buchsbaum R., Milne L.J. [prevod in priredba Matjašič J., Polenec A.] 1971: Ilustrirana enciklopedija živali: nižje živali, nevretenčarji brez žuželk.- Mladinska knjiga, Ljubljana

Kotarac M. 1997: Atlas kačjih pastirjev (Odonata) Slovenije; z Rdečim seznamom: projekt Slovenskega odonatološkega društva.- Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju

Turk T. 2009: Ambasadorji morja.- Osminka&Co, Domžale

Turk T. 2008: Pod gladino mediterana.- Modrijan, Ljubljana

Turk T. 1996: Živalski svet Jadranskega morja.- DZS, Ljubljana

Mršić N., Novak T. 1995: Vzorčenje in določanje talnih živali.- Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana

Mršić N. 1986: Deževniki, biologija in gojenje.- ČZP Kmečki glas

Poljanec L. 1929: Prirodopis živalstva za višje razrede srednjih šol, druga predelana izdaja.- Družba sv. Mohorja, Celje, 271 str.

Smolik H.W. [prevod Šercelj A.] 1967: Živalski svet.- Državna založba Slovenije, iii+769 str., 32 barvnih tab. izven tbesedila.

Mršić N. 1997: Biotska raznovrstnost v Sloveniji : Slovenija - "vroča točka" Evrope.- Ministrsvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana

Gogala A., Aljančič M., Gogala M., Sivec I. 1992: Žuželke : uspešnost množičnosti.- Prirodoslovni muzej Slovenije

Hadži, Vodnik 1959: Zoologija za prvi razred gimnazij.- Državna založba Slovenije

Erjavec F. 1880: Naše škodljive živali v podobi in besedi.- Družba sv. Mohora v Celovcu, 336 str.

Gračner M. 2005: Pojavljanje klopov in njihov razvoj v Prekmurju (Lendavsko Dolinsko).- Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, diplomsko delo

Ploj M. 2007: Pojavljanje klopov (Acarina: Ixodidae) in njihov razvoj v Prekmurju (Lendavsko Dolinsko).- Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, diplomsko delo

Trilar T. 2004: Klopi (Acarina: Ixodidae) na pticah v Sloveniji.- Acrocephalus 25 (123): 210-216

Zei M. 1956: Morski svet.- Mladinska knjiga

Hecker F. 2007: Živalski sledovi: 125 živali in njihovih sledov.- Narava

Hadži J. 1967: Zoologija za gimnazije.- Državna založba Slovenije

Zei M., Zhanel J. 1947: Življenje našega Jadrana.- Državna založba Slovenije

Tarman K. 1965: Živi svet prsti.- Cankarjeva založba

Hadži, Vodnik, Bernot 1948: Zoologija.- Državna založba Slovenije

Matjašič J. 1986: Biologija - srednje izobraževanje, Biološki sistemi - živalski sistem, organizacijske oblike življenja.- Državna založba Slovenije

Bevk S. 1944: Po živalskem svetu, zbirka razprav in slik iz življenja živali.- Zimska pomoč, Ljubljana

Vevers G., Bannikov A.G., Bishop I., Bonner N., Cain A.J., Duplaix-Hall N., Edington J.M., Edington M.A., Holdgate M., Longhurst A., MacPhail I., Marples T.C., Marchall R., Martin R.D., Oates J., Pernetta J., Phillipson J., Stonehouse B., Verbeek N.A.M., Zappler G. [strokovni prevod in piredba Gogala A., Gogala M., Hönigsfeld-Adamič M., Kryštufek B., Pogačnik J., Sivec I.] 1989: Veliki atlas živali.- Mladinska knjiga

Jurc M. 2006: Uporabna zoologija, uporabna zoologija in zooekologija, sistematika za študente gozdarstva (VSŠ, UNI).- Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Krüpick T. 2010: Bolezni in škodljivci gojenih rastlin, Slovensko latinski slovar.- http://www.slovarji.info/dictionaries/sl_lat_dictionary_of_plant_diseases_and_pest.pdf

Bulovec, M. 1902: Kako prezimujejo metulji.- Dom in svet, letnik 15, številka 2

Anonimus 2009: Posebni del entomologije.- http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2690/Entomologija5.pdf

Anonimus 2009: Laboratorijske vaje - osnove varstva rastlin.- http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2690/ENT-protokoli__UNI__2009-2010_.pdf

Anonimus 2008: Laboratorijske vaje iz entomologije.- http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2690/ENTOMOLOGIJA-protokoli__UNI_2008-2009.pdf

Anonimus 2009: Labotarotorijske vaje iz entomologije: Insecta, Heteroptera, Pentatomidae.- Varstvo gojenih rastlin, VSŠ (2009/10): http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2690/Protokoli_ento

Marcon E., Mongini M. [prevod Gregori J., Kryštufek B., Povž M.] 1986: Svetovna enciklopedija živali.- Mladinska knjiga, Ljubljana

Vrezec A., Pirnat A., Kapla A., Polak S., Vernik S., Brelih S., Drovenik B. 2011: Pregled statusa in raziskanosti hroščev (Coleoptera) evropskega varstvenega pomena v Sloveniji s predlogom slovenskega poimenovanja.- Acta Entomologica Slovenica, Ljubljana, Vol. 19, št. 2: 81-138

Verovnik R., Rebeušek F., Jež M. 2012: Atlas dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera) Slovenije.- Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju

http://www.zootic.si/index.php 2012: http://www.zootic.si/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=37.-

AKVAzin 2008: AKVAzin, spletni akvaristični časopis.- Društvo osveščenih akvaristov in vivaristov Akvaviva, Blaž Kristan

Polenec A. 1950: Iz življenja žuželk.- Mladinska knjiga

Maček J. (ured.), Trdan S. (ured.) 2011: Zbornik predavanj in referatov 10. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo Podčetrtek, 1–2. marec 2011.- Društvo za varstvo rastlin Slovenije, Jamnikarjeva 101, SI-1111 Ljubljana

Maček J. (ured.) 2009: Zbornik predavanj in referatov 9. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Nova Gorica, 4.-5. marec 2009 .- Društvo za varstvo rastlin Slovenije, Jamnikarjeva 101, SI-1111 Ljubljana

Maček J. (ured.) 2007: Zbornik predavanj in referatov 8. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Radenci, 6.-7. marec 2007.- Društvo za varstvo rastlin Slovenije, Jamnikarjeva 101, SI-1111 Ljubljana

Vajs S. (ured.), Lešnik M. (ured.) 2005: Zbornik predavanj in referatov 7. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, 8.-10. marec 2005, Zreče, Slovenija.- Društvo za varstvo rastlin Slovenije, Jamnikarjeva 101, SI-1111 Ljubljana

Maček J. (ured.) 2003: Zbornik predavanj in referatov 6. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Zreče, 4.-6. marec 2003.- Društvo za varstvo rastlin Slovenije, Biotehniška fakulteta (Ljubljana). Oddelek za agronomijo. Kate

Dobrovoljc D. (ured.), Urek G. (ured.) 2001: Zbornik predavanj in referatov 5. slovenskega posvetovanja o Varstvu rastlin v Čatežu ob Savi od 6. do 8. marca 2001.- Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2001

Maček J. (ured.) 1999: Zbornik predavanj in referatov 4. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin v Portorožu od 3. do 4. marca 1999.- Ljubljana, Društvo za varstvo rastlin Slovenije 1999

Maček J. (ured.) 1997: Zbornik predavanj in referatov 3. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin v Portorožu od 4. do 5. marca 1997.- Društvo za varstvo rastlin Slovenije, Jamnikarjeva 101, SI-1111 Ljubljana

Maček J. (ured.) 1995: Zbornik predavanj in referatov 2. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, .- Društvo za varstvo rastlin Slovenije, Jamnikarjeva 101, SI-1111 Ljubljana

Maček J. (ured.) 1993: Zbornik predavanj in referatov s 1. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin v Radencih od 24. - 25. Februarja, 1993.- Društvo za varstvo rastlin Slovenije, Jamnikarjeva 101, SI-1111 Ljubljana

Pavšič J. (ured.) 2008: Ljubljansko barje.- Društvo Slovenska matica

Kus Veenvliet J. 2013: Tujerodne školjke v slovenskih vodah, potujoča trikotničarka in kitajska brezzobka.- Ribič glasilo slovenskega ribištva, Ribiška zveza Slovenije, Ljubljana

Polenec A. 1954: O proučevanju pajkov Slovenije.- Biološki vestnik 3: 172-174

Polenec A. 1963: Terestrična arahnidska favna v gozdovih pod Nanosom.- Biološki vestnik 11: 79-88

Polenec A. 1966: Ekološko-favnistični prispevek k arahnidski favni Slovenije.- Biološki vestnik 14: 109-113

Polenec A. 1959: Pajki iz okolice Crngroba.- Loški razgledi 6: 76-82

Polenec A. 1963: Raziskovanje pajkov v Selški dolini.- Loški razgledi 10: 60-66

Polenec A. 1964: Pajki iz Selške in Poljanske doline.- Loški razgledi 11: 175-182

Polenec A. 1966: Pajki iz Loškega pogorja (Stari vrh, 1205m).- Loški razgledi 13:105-112

Polenec A. 1967: Pajki z Blegoša.- Loški razgledi 14:98-105

Polenec A. 1968: Pajki z Ratitovca.- Loški razgledi 15: 177-183

Polenec A. 1969: Pajki s Pasje ravni.- Loški razgledi 16: 210-217

Polenec A. 1970: Pajki z Lubnika (1024 m).- Loški razgledi 17: 219-224

Polenec A. 1971: Pajki s Tošča (1021 m).- Loški razgledi 18: 164-168

Polenec A. 1973: Nekaj posebnosti in zanimivosti iz živalstva Loškega ozemlja.- Loški razgledi 19: 356-374

Polenec A. 1973: Pajki z Ermanovca (1026 m).- Loški razgledi 20:227-231

Polenec A. 1974: O pajkih z Ermanovca (1026 m) in Porezna (1622 m).- Loški razgledi 21: 149-155

Polenec A. 1975: Pajki z Osovnika (857 m).- Loški razgledi 22: 154-162

Polenec A. 1976: Pajki s Planine.- Loški razgledi 23: 186-192

Polenec A. 1977: Pajki z Žirovskega vrha, Suhi dol (681 m).- Loški razgledi 24: 164-172

Polenec A. 1978: Pajki z območja Porezna (1622).- Loški razgledi 25: 173-178

Polenec A. 1979: Pajki z Jelovice. Mrzla dolina (860 m), Dražgoška gora (1180 m), Mosti (1130 m), Ledine (1180 m).- Loški razgledi 26: 159-168

Polenec A. 1980: Pajki s hribovja nad Sorico (Dravh 1547 m, sleme nad Soriško planino 1550 m, Ratitovec 1667 m).- Loški razgledi 27:199-207

Polenec A. 1981: Pajki s slemena nad Soriško planino.- Loški razgledi 28: 276-284

Polenec A. 1982: Nekaj novosti med pajki.- Loški razgledi 29: 61-68

Polenec A. 1983: Pajki s Križnogorskega hribovja. Križna gora 678m.- Loški razgledi 30: 76-85

Polenec A. 1984: Pajki iz Martinj Vrha - Vancovec 1085 m.- Loški razgledi 31:77-86

Polenec A. 1985: Pajki iz gornjega dela Selške doline - termofilni bukov gozd nad Zalim logom, 650 m .- Loški razgledi 32: 98-107

Polenec A. 1986: Pajki iz doljnega dela Selške doline - termofilni bukov gozd v Soteski.- Loški razgledi 33: 99-109

Kos F. 1933: Vodnik po zbirkah Narodnega muzeja v Ljubljani. Prirodopisni del.- Narodni muzej v Ljubljani

Škerbot I. 2012: STRUNE (ličinke hroščev pokalic [Coleoptera, Elateridae]) .- Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Oddelek za kmetijsko svetovanje Žalec

Škerbot I. 2013: Zatiranje bolezni in škodljivcev v oljni ogrščici (jesen 2013) .- Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Oddelek za kmetijsko svetovanje Žalec

Škerbot I. 2013: Varstvo oljne ogrščice spomladi.- Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Oddelek za kmetijsko svetovanje Žalec

Škerbot I. 2012: Spremljanje pojava odraslih osebkov koruznega hrošča (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte).- Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Oddelek za kmetijsko svetovanje Žalec

Škerbot I. 2012: Orehova muha (Rhagoletis completa Cresson).- Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Oddelek za kmetijsko svetovanje Žalec

Škerbot I. 2011: Varstvo kumar.- Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Oddelek za kmetijsko svetovanje Žalec

Klokočovnik V., Podlesnik J. (ured.) 2014: Knjiga povzetkov 4. slovenskega entomološkega simpozija z mednarodno udeležbo, Maribor, 9. in 10. maj 2014.- Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru

Brelih S. 1975: Gospodarski pomen žuželk.- Prirodoslovni muzej Slovenije

Gomboc S., Šegula B. 2014: Pojoče kobilice Slovenije.- EGEA, Zavod za naravo, Ljubljana

[prevod in priredba Sivec I.] 2002: Živali.- Učila International, 2002

Dolenc Orbanić N., Battelli C., Plazar J., Furlan P., Cotič N. 2015: Interaktivni ključ za določanje organizmov morske obale Tržaškega zaliva.- http://dryades.units.it/test/index.php?procedure=key_home&key_id=10001

Simič J. 2014: Polži in školjke slovenskega morja.- Mediteraneum, Zavod za revitalizacijo mediteranske kulture, Piran

Brancelj A. 2015: Jama Velika Pasica: zgodovina, okolje in življenje v njej.- Založba ZRC, Ljubljana, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana

Štangelj M., Ivanovič M. (ured.) 2013: Narava Bele krajne.- Belokranjski muzej Metlika

Erjavec D. 2002: Pojavljanje klopov (Acarina: Ixodidae) na treh testnih površinah v jugozahodni Sloveniji.- Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, diplomsko delo

Gogala A. 2014: Čebele Slovenije.- Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana

Jarc D., Kolšek M. (ured.) 2012: Navodila za preprečevanje in zatiranje škodljivcev in bolezni gozdnega drevja v Sloveniji. Priročnik za javno gozdarsko službo .- Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, Ljubljana

Kalan K., Kostanjšek R., Merdić E., Trilar T. 2011: Pregled razširjenosti tigrastega komarja (Aedes albopictus) (Diptera: Culicidae) v Sloveniji v letih 2007 in 2010.- Natura Sloveniae 12(2): 39-50

Grad J., Oštir T., Jenič A. 2016: Redkejše vrste čmrljev v Sloveniji: značilnosti čmrljev in zanimivosti.- Celjska Mohorjeva družba

Anonimus 2005: PRAVILNIK o trgovskih imenih rib.- Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005

Kardelj M., Jeršek M. 2016: Polži in školjke iz Jadranskega morja.- Tehniška založba Slovenije, posebna izdaja revije Življenje in tehnika

Polak S., Jež M. 2012: Naravovarstvena akcija za ohranjanje barjanskega okarčka.- Trdoživ: Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, 1 (1): 4

Bedjanič M. 2012: O zeleni devi in vodni škarjici, rumenem porečniku in še čem z daljnega vhoda Slovenije.- Trdoživ: Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, 1 (1): 18-19

Polak S. 2012: Španska muha.- Trdoživ: Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, 1 (2): 5

Jež M. 2012: Metulji na Rogli.- Trdoživ: Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, 1 (2): 20

Šalamun A. 2012: Novi podatki o kačjih pastirjih Slovenije.- Trdoživ: Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, 1 (2): 26

Vrhovnik M., Vinko D. 2012: Biološki lov za rumenim kamenjakom.- Trdoživ: Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, 1 (2): 27

Zakšek B., Verovnik R. 2013: Deteljin modrin - prezrt biser savskih prodov.- Trdoživ: Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, 2 (1): 15

Polak S. 2013: Osrednja tema: Harlekinska polonica (Harmonia axyridis) - nevarnost z vzhoda.- Trdoživ: Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, 2 (2): 11-14

Zakšek B. 2013: Določevalni ključ: mravljiščarji Slovenije.- Trdoživ: Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, 2 (2): 24-26

Habič Š. 2014: Osrednja tema: Zgornja Pivka, dežela presihajočih jezer.- Trdoživ: Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, 3 (1): 11-16

Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) 2004: Priloga 2: Območja NATURA 2000 in potencialna območja NATURA 2000.- Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13, 3/14 in 21/16

Čelik T., Verovnik R., Rebeušek F.,Gomboc S., Lasan M., Seliškar T. 2004: Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja NATURA 2000. Metulji (Lepidoptera). Končno poročilo – 2. mejnik.- Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Ljubljana

Vrezec A. 2007: Status brazdarja (Rhysodes sulcatus) v Sloveniji (Coleoptera: Rhysodidae): dosedanje poznavanje in raziskovalne perspektive.- Acta entomologica slovenica 15(1): 51-56

Pirnat A., Drovenik B. 2004: Hrošči.- Proteus 67(2/3): 79-88

Schmidt F. 1832: Beitrag zu Krain's Fauna. Leptodirus Hochenwartii, n. g., n. sp.- Illyrisches Blatt 3 (21.1.1832): 9-10

Drovenik B. 1977: Hrošči.- Vodniki po loškem ozemlju, 1. Lubnik. Muzejsko društvo v Škofji loki, Škofja loka, str. 74-79

Scopoli I.A. 1763: Entomologia Carniolica..- Typis Ioannis Thomae Trattner. Vindobonae

Kapla A., Vrezec A. 2009: Škrlatni kukuj (Cucujus cinnaberinus), prikrita saproksila vrsta.- V: Prešeren J. (ed.): Drugi slovenski entomološki simpozij.- Knjiga povzetkov, 7.-8.2.2007, Ljubljana, str. 44-45

Gerhard Scherer [prevod Gogala M.] 1989: Sprehodi v naravo: Hrošči.- Cankarjeva založba v Ljubljani

Singer D. [prevod in priredba Aljančič M.] 1988: Sprehodi v naravo: Gozdne živali.- Cankarjeva založba v Ljubljani

Zei M. 1988: Sprehodi v naravo: Življenje v morju.- Cankarjeva založba v Ljubljani

Dierl W. [prevod Carnelutti J.] 1988: Sprehodi v naravo: Metulji.- Cankarjeva založba v Ljubljani

Tome S. (ured.), Battelli C., Činč Juhant B., Gogala A., Jeršek M., Kačar U., Jernejc Kodrič M., Križnar M., Kryštufek B., Lipej L., Mavrič B., Pungaršek Š., Simič J., Trilar T., Volpi Lisjak B., Vrezec A. 2016: Naše malo veliko morje.- Prirodoslovni muzej Slovenije

Erjavec F. (avtor) Sajovic G. (ur.) 1909: V naravi - izbrani naravoslovni spisi Frana Erjavca.- Narodna založba, 108 str.

Kiauta B. 2014: Paberki o kačjih pastirjih Ljubljane.- Trdoživ: Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, 3 (2): 16-18

Kirbiš N., Vinko D., Kus Veenvliet J. 2015: Osrednja tema: Naravni spomenik "jezeri v Fiesi", pribežališče tujerodnih vrst živali.- Trdoživ: Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, 4 (2): 11-18

Verovnik R. 2016: Savski prodi - zelena oaza narave na robu prestolnice.- Trdoživ: Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, 5 (1): 6-7

Kalan K. 2016: Kaj vemo o virusu zika in njegovem glavnem prenašalcu?.- Trdoživ: Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, 5 (1): 8-9

Knapič T. 2016: Določevalni ključ: križevci Slovenije.- Trdoživ: Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, 5 (1): 33-38

Gomboc S., Polak S., Zakšek B. 2016: Določevalna delavnica ovničev Slovenije.- Trdoživ: Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, 5 (1): 52-53

Polak S., Kapla A. 2016: Določevalni ključ: brzci Slovenije.- Trdoživ: Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, 5 (2): 32-36

Jančar M. 2015: Kljunati oljkov rilčkar (Rhodocyrtus cribripennis [Desbrochers, 1869]) potrjen tudi v Sloveniji.- Zbornik predavanj in referatov 12. Slovenskega posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, Ptuj, 3.-4. marec 2015

Jurc M. 2016: Trdoleskov zapredkar (Yponomeuta cagnagella, Yponomeutidae, Lepidoptera) in sorodne vrste v Sloveniji.- Novice iz varstva gozdov št. 9, 14–19

Ogris N., De Groot M. 2016: Pojav borove hržice (Thecodiplosis brachyntera) na Dleskovški planoti v 2016.- Novice iz varstva gozdov št. 9, 2016, stran 27-28

Jurc M., Kolšek M. 2009: Namnožil se je bukov rilčkar skakač - Rhynchaenus fagi.- Novice iz varstva gozdov št. 2, 10–11

Jurc M. 2011: Tujeroden lipov listni zavrtač Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) od leta 2006 tudi v Sloveniji.- Novice iz varstva gozdov št. 4, 3–4

Jurc M., Jurc D., Horvat J., Zupančič M., Kolšek M., Slabanja B. 2011: Namnožitev molja macesnovih iglic (Coleophora laricella) v KE Litija.- Novice iz varstva gozdov št. 4, 1–2

Jurc M. 2012: Namnožitev poljske zapredkarice (Cephalcia arvensis) v Sloveniji.- Novice iz varstva gozdov št. 5, 3–4

Jurc M. 2013: Listni zavrtač koprivovca (Phyllonoricter millierella) v Sloveniji.- Novice iz varstva gozdov št. 6, 21–22

Hadži J., Bernot C., Vodnik F., Pirc V. 1949: Zoologija za nižje razrede gimnazij.- Državna založba Slovenije

Podlesnik J., Klokočovnik V. (ured.) 2018: Knjiga povzetkov 5. slovenskega entomološkega simpozija z mednarodno udeležbo.- Maribor, 21. in 22. september 2018 - Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru

Govedič M. 2017: Velike školjke celinskih voda Slovenije: razširjenost, ekologija, varstvo.- Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju

Polenec A. 1979: Še o pajkih s Slavnika.- Proteus 42 (1): 19-21

Gregorič M. 2019: Evropski pajek leta.- European Society of Arachnology - http://www.european-arachnology.org/wdp/

Verovnik R. 2019: Prenovljeni seznam dnevnih metuljev (Lepidoptera: Papilionidae) Slovenije.- Acta Entomologica Slovenica, 27(1): 5–15

Černila M. 2019: Nočni metulji Slovenije.- Posebna izdaja revije Življenje in tehnika, Tehniška založba Slovenije, 80 str.

Anonimus 2020: Škodljivi organizmi v kmetijski pridelavi..- IVR portal, Kmetijski inštitut Slovenije

Vrezec A., Ambrožič Ergaver Š., Kapla A., Ratajc U. 2020: Gradivo za favno hroščev (Coleoptera) Slovenije, 5. prispevek: Polyphaga: Staphyliniformia: Staphylinoidea: Silphidae.- Scopolia 99, 1-153.

Kofler B. 2020: Podzemeljska favna hroščev v Matjaževih kamrah.- Žirovski občasnik. Zbornik za vsa vprašanja na Žirovskem, XLI-42(50): 106-110.

Urek G., Širca S., Gerič Stare B. 2009: Cistotvorne ogorčice (Nematoda: Heteroderinae) Slovenije.- Kmetijski inštitut Slovenije, 130 str.

Kandolf A. 2021: Čebele. Vrste.- Čebelarska zveza Slovenije - https://www.czs.si/content/C11

Anonimus 2021: Ohranjanje čebel in drugih koristnih živali v vašem vrtu.- Compo - https://www.compo.si/vodici/oskrba-rastlin/osnove/ekolosko-vrtnarjenje/beneficial-insects

Pavšič J., Seliškar A., Gogala M. (ured.) 2019: Slovenska Istra I: neživi svet, rastlinstvo, živalstvo in naravovarstvo.- Slovenska Matica

Fon Mervič L. 2021: Oponentno procesiranje v mrežnici dvorepega paše (Charaxes jasius, Lepidoptera: Nymphalidae).- Magistrsko delo, Biotehniška fakulteta [dostopano 14. 10. 2021, pridobljeno https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=128640]

Koren T. 2012: Pojavljanje dvorepega paše (Charaxes jasius, Lepidoptera: Nymphalidae) v Istri, Hrvaška.- Annales, Series Historia Naturalis, 22(2): 177–182.

Lipej L., Rogelja M., Mavrič B. 2019: Ocean v malem.- GEPŠ Piran, 221 str.

Ferle M. (ure) 2020: Knjiga, znanje, razum : od protestantizma do razsvetljenstva (1500-1800).- Mestni muzej, Muzej in galerije mesta Ljubljane, Ljubljana

Polak S. 2021: Biotska raznovrstnost Notranjske.- Zavod Znanje Postojna, javni zavod, OE Notranjski muzej Postojna

Ambrožič Ergaver Š., Vrezec A., Kapla A., Ratajc U. 2021: Razširjenost in populacijska dinamika zahodnega puščavnika Osmoderma eremita (Cetoninae: Scarabaeidae: Coleoptera) v urbanem okolju Ljubljane.- Acta entomologica slovenica, 29 (2): 149-162

Bedjanič M. 2021: Prva potrditev pojavljanja obalnega murna Pseudomogoplistes squamiger (Fischer, 1853) (Orthoptera: Mogoplistidae) v Sloveniji..- Natura Sloveniae, 23(2): 39-48

Ogris N. 2010: Priročnik za določevanje vzrokov poškodb drevja: medmrežna različica.- https://www.zdravgozd.si/prirocnik/meni_prirocnik.aspx, Gozdraski inštitut Slovenije

Lipej L., Orlando-Bonaca M., Mavrič B., Pitacco V. 2016: Biodiverziteta biogenih formaci.- Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja Piran